»ÃСǴÃÒ¤Ò«×éÍSolvent purification System áÅÐÍØ»¡Ã³ì Ultrasonic Volume Flow Meter ¨Ó¹Ç¹ 1 ªØ´ ´éÇÂÇÔ¸Õ»ÃСǴÃÒ¤ÒÍÔàÅç¡·Ã͹ԡÊì (e-bidding)
Source: process3.gprocurement.go.thPublished on 2019-01-22