»ÃСǴÃÒ¤Ò«×éÍ«×éͤÃØÀѳ±ì¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃì¢Í§ºÑ³±ÔµÇÔ·ÂÒÅÑ »ÃШӻէº»ÃÐÁÒ³ 2564 ¨Ó¹Ç¹ 1 §Ò¹ ´éÇÂÇÔ¸Õ»ÃСǴÃÒ¤ÒÍÔàÅç¡·Ã͹ԡÊì (e-bidding) ´éÇÂÇÔ¸Õ»ÃСǴÃÒ¤ÒÍÔàÅç¡·Ã͹ԡÊì (e-bidding)
Source: process3.gprocurement.go.thPublished on 2020-12-18