งาน สัมมนาเพื่อคณาจารย์ นักวิชาการ และผู้บริหารทั่วประเทศที่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีกำหนดให้มีขึ้นเพื่อ ฉลองในวาระแห่งการสถาปนาจุฬาฯ ครบ 100 ปี โดยงานดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันที่ 20 – 21 ม.ค. 2560 ที่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมสัมมนาโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

หัวข้อและกำหนดการ [Download]

image