บริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมและความรู้ความสามารถด้านการบัญชี การ บริหารธุรกิจ การวิเคราะห์การเงินและการลงทุน ให้มีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ ทั้งในและต่างประเทศ และเป็นผู้ที่สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี เพื่อตอบ สนองความต้องการขององค์กรธุรกิจในยุคโลกาภิวัฒน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงและการ ขยายตัวของระบบเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว

Website : BBA