บริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)

>>>บริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
บริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 2017-08-14T13:24:12+07:00

บริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมและความรู้ความสามารถด้านการบัญชี การ บริหารธุรกิจ การวิเคราะห์การเงินและการลงทุน ให้มีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ ทั้งในและต่างประเทศ และเป็นผู้ที่สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี เพื่อตอบ สนองความต้องการขององค์กรธุรกิจในยุคโลกาภิวัฒน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงและการ ขยายตัวของระบบเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว

Website : BBA