บริหารธุรกิจบัณฑิต

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตมุ่งพัฒนาบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถทางด้านบริหารธุรกิจ พร้อมทั้งมีคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อที่จะตอบสนองกระแสโลกาภิวัตน์ และการพัฒนาประเทศ ที่จะส่งผลถึงความเจริญเติบโตของประเทศอันมั่นคงและยั่งยืน โดยมุ่งเน้นให้นิสิตมีองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาต่างๆ ด้านบริหารธุรกิจ และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และสามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้เข้าด้วยกันในการวาแผน วิเคราะห์ ตัดสินใจ และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเสริมสร้างให้นิสิตมีประสบการด้านการบริหารธุรกิจทั้งทางตรงและทางอ้อม และสามารถนำความรู้ด้านบริหารธุรกิจ ไปประยุกต์ในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต มี 5 สาขาวิชา ได้แก่
1. สาขาวิชาการจัดการเพื่อเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ <ภาษาไทย><English>
2. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ <ภาษาไทย><English>
3. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางการจัดการ <ภาษาไทย><English>
4. สาขาวิชาการธนาคารและการเงิน <ภาษาไทย><English>
5. สาขาวิชาการตลาด <ภาษาไทย><English>

ซึ่งรับผิดชอบโดย 3 ภาควิชา ได้แก่ ภาควิชาพาณิชยศาสตร์ ภาควิชาการธนาคารและการเงิน และภาควิชาการตลาด

Website : ภาควิชาพาณิชยศาสตร์ ภาควิชาการตลาด