บัญชีบัณฑิต

หลักสูตรบัญชีบัณฑิตเป็นหลักสูตรที่บูรณาการศาสตร์ทางการบัญชี บทบาทของเคโนโลยีสารสนเทศต่องานบัญชี และบริหารธุรกิจเพื่อสร้างบัญชีบัณฑิตที่มีความรู้รอบ รู้ลึกทางวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความสามารถและมีทักษะในการประกอบวิชาชีพบัญชี มีคุณธรรม มีความพร้อมในการต่อยอดการเรียนรู้ ด้วยตนเองตลอดชีวิต และก้าวสู่ระดับบริหารในองค์กรต่างๆ ในประชาคมโลก

บัณฑิตจากหลักสูตรจะเป็นผู้ที่มีองค์ความรู้ลึกในศาสตร์การบัญชีและมีความรู้กว้างในศาสตร์ด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการบริหารธุรกิจ วิเคราะห์ ตัดสินใจและปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต โดยมีทักษะในการประกอบวิชาชีพซึ่งสามารถเชื่อมโยงกับการปฏิบัติงานจริงของภาคธุรกิจและชุมชน มีความพร้อมต่อการเปิดเสรีแรงงานของประชาคมธุรกิจอาเซียน และมีจริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ

Website : หลักสูตรบัญชีบัณฑิต