สถิติศาสตรบัณฑิต

เป็นหลักสูตรที่บูรณาการศาสตร์ทางสาขาวิชาสถิติ การประกันภัย และเทคโนโลยีสารสนเทศเทศเพื่อธุรกิจ เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีความรู้รอบ รู้ลึกทางสาขาวิชาสถิติ การประกันภัย และเทคโนโลยีสารสนเทศเทศเพื่อธุรกิจ มีความสามารถและมีทักษะในการประกอบวิชาชีพ มีคุณธรรม มีความพร้อมในการต่อยอดการเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต

บัณฑิตจะมีองค์ความรู้ลึกในศาสตร์ทางสาขาวิชาสถิติ การประกันภัย และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ และมีความรู้กว้างในศาสตร์ด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้วิธีการทางสถิติ การประกันภัย และเทคโนโลยีสารสนเทศเทศเพื่อธุรกิจ สามารถประยุกต์ในการวิเคราะห์ การตัดสินใจ และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต รวมทั้งดำรงไว้ซึ่งจริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ และความรับผิดชอบที่ควรมีต่อสังคมและประเทศชาติ

หลักสูตรสถิติศาสตรบัณฑิต มี 3 สาขาวิชา ได้แก่
1. สถิติ <ภาษาไทย> <English>
2. ประกันภัย <ภาษาไทย> <English>
3. เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ <ภาษาไทย> <English>

หมายเหตุ วิชาการวิเคราะห์สถิติ 1 (2603317) และ วิชาการวิเคราะห์สถิติ 2 (2603318) สอนเป็นภาษาอังกฤษ