กจ.ม. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)

การจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) พัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของนักบริหารรุ่นใหม่ที่ต้องการเรียนรู้และทำความเข้าใจสภาพแวดล้อมของธุรกิจระหว่างประเทศที่ซับซ้อนในยุคปัจจุบัน โดยหลักสูตรมุ่งให้นิสิตมีความรู้ความสามารถ พร้อมทั้งเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์ด้านการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ รวมถึงการศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรระดับนานาชาติด้วย

Website : หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ