บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มีภารกิจหลักในการผลิตมหาบัณฑิต ทางด้านบริหารธุรกิจที่มีความรู้ในหน้าที่หลักของการบริหารธุรกิจ ทั้งทางด้านการ จัดการ การตลาด และการเงิน มีความคิดสร้างสรรค์ มีวิสัยทัศน์ และมีจริยธรรม สามารถนำความรู้ความสามารถไปประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ปัญหา และวางแผน ทางธุรกิจให้สามารถแข่งขันกับธุรกิจอื่นๆ ได้อย่างยั่งยืน

โดยได้เปิดการเรียนการ สอนทั้งหมด 4 กลุ่ม คือ
-ภาคปกติ เรียนในเวลาราชการ
-นักบริหาร
-นักบริหารระดับต้น
-โปรแกรมภาษาอังกฤษ

Website : หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต