บัญชีมหาบัณฑิต

หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิตเป็นหลักสูตรที่จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้นักบัญชีผู้กำลังทำงานได้มีโอกาสเพิ่มพูนความรู้ทางด้านวิชาการและประสบการณ์ เพื่อนำไปใช้ในงานที่ตนรับผิดชอบและสามารถพัฒนาตนเองให้เป็นผู้บริหารระดับสูงต่อไป หลักสูตรฯ มุ่งเน้นให้นิสิตเป็นผู้รู้กว้างและรู้ลึก โดยนิสิตในหลักสูตรฯ จะต้องศึกษาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและการบัญชี

Website : หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต