วท.ม. สาขาวิชาการกำกับดูแลกิจการ

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการกำกับดูแลกิจการเป็นหลักสูตรเพื่อผู้ตรวจสอบภายใน (Internal Auditors) หรือผู้บริหารด้านการกำกับ (Compliance Executives) หรือ ผู้บริหารด้านบริหารความเสี่ยง (Risk Management Executives) ได้มีโอกาสเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ทางด้านการกำกับดูแลกิจการ การตรวจสอบและการควบคุมภายใน เพื่อนำไปใช้ในงานที่ตนเองรับผิดชอบและสามารถพัฒนาตนเองและองค์กรให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลของการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่ให้ความสำคัญกับการตรวจสอบ การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน

Website : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการกำกับดูแลกิจการ