วท.ม. สาขาวิชาการตลาด

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด มีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างบุคลากรที่มีวิสัยทัศน์ ความรู้และความเข้าใจด้านการตลาดบริการ การตลาดสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การตลาดค้าปลีก และการจัดการการตลาด หลักสูตรฯ เน้นให้มหาบัณฑิตมีความรู้ด้านการตลาดสมัยใหม่ และการวิเคราะห์ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเพื่อให้มหาบัณฑิตของหลักสูตรฯ เป็นทรัพยากรบุคคลด้าน การตลาดที่มีความรู้ ทักษะ ความรับผิดชอบ มีจริยธรรม ความสามารถที่จะตอบสนองต่อความต้องการของสังคม และประเทศชาติ รวมทั้งมีศักยภาพที่จะแข่งขันในระดับสากล

หลักสูตรฯ มีหน้าที่สอนให้ความรู้ด้านการตลาดเชิงลึกในระดับบัณฑิตศึกษาแก่นิสิตที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่หลักสูตรฯ ทั้งนี้ เนื่องจากเนื้อหาในหลักสูตรฯ มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จของหลักสูตรฯ จึงได้มีการปรับปรุงหลักสูตรฯ อย่างต่อเนื่อง โดยได้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรฯ เป็นครั้งที่ 1 ในปี 2550 และครั้งที่สอง ในปี 2554 ซึ่งเป็นการปรับปรุงด้านเนื้อหาวิชาของแขนงวิชาให้มีความทันสมัยและเพิ่มแขนงวิชา Marketing Management อีกหนึ่งแขนงวิชา ทั้งนี้ หลักสูตรฯ ได้รับสมัครนิสิตรุ่นที่ 8 เข้าสู่หลักสูตรฯ ปรับปรุงใหม่นี้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2555″

Website : http://msmarketing.cbs.chula.ac.th/