วท.ม. สาขาวิชาการประกันภัย

>>>วท.ม. สาขาวิชาการประกันภัย
วท.ม. สาขาวิชาการประกันภัย 2017-08-14T13:24:09+07:00

วท.ม. สาขาวิชาการประกันภัย

เป็นหลักสูตรที่เน้นการผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย และ/หรือ การจัดการการเสี่ยงภัยที่เทียบเท่ามาตรฐานสากล และมุ่งเน้นให้มหาบัณฑิตมีความสามารถในการพัฒนาทางวิชาการด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง

บัณฑิตของหลักสูตรจะเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ พร้อมที่จะปฏิบัติงานด้านการประกันภัยและด้านอื่น ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในองค์กรของรัฐและองค์กรธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ สอดคล้องกับมาตรฐานขององค์กรวิชาชีพ มีความสามารถในการบูรณาการองค์ความรู้ด้านคณิตศาสตร์ประกันชีวิต คณิตศาสตร์ประกันวินาศภัย และการจัดการการเสี่ยงภัยโดยประยุกต์ในวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางด้านการประกันภัยและด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในแนวกว้างและแนวลึก อันจะเป็นรากฐานในการวิเคราะห์ปัญหาด้านการประกันภัย

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี โดยมีความรู้ทางสถิติ และคณิตศาสตร์รวมกันไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
2. ผู้สมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรแผน ข จะต้องมีประสบการณ์ในการทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
3. คุณสมบัติอื่นๆ ให้เป็นไปตามประกาศ ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยประกาศให้ทราบเป็นปีๆไป หรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษาได้

โครงสร้างหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการประกันภัย
ประกอบด้วย 3 แขนงวิชา ได้แก่
– คณิตศาสตร์ประกันชีวิต
– คณิตศาสตร์ประกันวินาศภัย
– การจัดการการเสี่ยงภัย
<ภาษาไทย><English>

ข้อมูลที่ควรทราบเกี่ยวกับการสมัครสอบปริญญาโท
ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร ประมาณเดือนตุลาคมของทุกปี ใบสมัคร Download ได้จาก www.grad.chula.ac.th
หรือขอใบสมัครได้ที่ สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ติดต่อสอบถามได้ที่ คุณอัจฉรา ทองศรี ห้องธุรการภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ระหว่างเวลา 8.30-16.00 น.
โทร. 0-2218-5650-1
วิชาที่ต้องสอบ
สาขาประกันภัย
1. CU-TEP
2. สถิติและคณิตศาสตร์
3. สอบสัมภาษณ์