วท.ม. สาขาวิชาการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้านธุรกิจ

ประเทศไทยยังขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ทางธุรกิจ ภาควิชาสถิติได้เล็งเห็นความสำคัญ และความจำเป็นในการสนับสนุน การผลิตบุคลากรในสาขาการพัฒนาซอฟต์แวร์ทางธุรกิจ

บัณฑิตจากหลักสูตรจะเป็นผู้ที่มีความรู้กว้างขวางในศาสตร์ด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ และสามารถในการสร้างและพัฒนาซอฟต์แวร์ทางธุรกิจโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย หรือสามารถผลงานวิจัย หรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางด้านการสร้างและการพัฒนาซอฟต์แวร์ทางธุรกิจโดยเน้นการใช้เทคโนโลยีเชิงวัตถุ มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ สามารถวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลและคิดแบบองค์รวม สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมินความรู้เพื่อประยุกต์ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งรู้จักเทคนิค วิธีและกระบวนการในการเรียนรู้ และสามารถนำไปใช้ในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้อย่างเหมาะสม

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี ในสาขาคอมพิวเตอร์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
2. ผู้สมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรแผน ข จะต้องมีประสบการณ์ในการทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
3. คุณสมบัติอื่นๆ ให้เป็นไปตามประกาศ ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยประกาศให้ทราบเป็นปีๆไป หรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้มีสิทธิสมัคร
เข้าศึกษาได้

โครงสร้างหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาซอฟแวร์ <ภาษาไทย><English>

Website : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้านธุรกิจ

ข้อมูลที่ควรทราบเกี่ยวกับการสมัครสอบปริญญาโท

ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร ประมาณเดือนตุลาคมของทุกปี ใบสมัคร Download ได้จาก www.grad.chula.ac.th
หรือขอใบสมัครได้ที่ สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ติดต่อสอบถามได้ที่ คุณอัจฉรา ทองศรี ห้องธุรการภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ระหว่างเวลา 8.30-16.00 น.
โทร. 0-2218-5650-1
วิชาที่ต้องสอบ
สาขาการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้านธุรกิจ
1. CU-TEP
2. พื้นฐานของการพัฒนาซอฟต์แวร์ซึ่งประกอบด้วย
– การวิเคราะห์เชิงระบบ (System Analysis)
– ตรรกะการพัฒนาโปรแกรม (Programming Logic)
– โครงสร้างข้อมูล (Data Structure)
– ฐานข้อมูล (Database)
3. สอบสัมภาษณ์