วท.ม. สาขาวิชาการเงิน (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงินมีภารกิจหลักในการผลิตมหาบัณฑิตทางด้านการเงิน โดยมีเนื้อหาที่ทันสมัย มีห้องแล็บทางการเงินพร้อมด้วยฐานข้อมูลชั้นนำจากทั่วโลก นิสิตจะได้เรียนองค์ความรู้ขั้นสูงในทางการเงินและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน บัณฑิตที่จบการศึกษาจากหลักสูตรนี้สามารถเข้าทำงานในหลากหลายอาชีพในสายการเงิน อาทิ ผู้บริหารการเงินในองค์กร ธนาคาร วาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ กองทุนและสถาบันการเงินต่างๆ

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงินได้รับการรับรองมาตรฐาน EPAS ซึ่งเป็นการรับรองหลักสูตรฯโดยสถาบัน European Foundation for Management Development (EFMD) เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 ซึ่งเป็นหลักสูตรสาขาการเงินในระดับบัณฑิตศึกษาเพียงแห่งเดียวของประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน EPAS นี้ ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันในการเรียนการสอนของหลักสูตรฯว่ามีคุณภาพเทียบเท่ามาตรฐานนานาชาติ นับเป็นอีกหนึ่งความภูมิใจและความสำเร็จอีกก้าวหนึ่งในการพัฒนาหลักสูตรฯให้มีความเป็นสากล

การเรียนการสอนของหลักสูตรฯจะเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด ซึ่งผู้สอนจะประกอบไปด้วยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีและผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันการเงินต่างๆ หลักสูตรฯจะเป็นการเรียนแบบไตรภาค (สามภาคการศึกษาในหนึ่งปี) หลักสูตรเปิดให้เลือกเรียนทั้งภาคในเวลาราชการหรือภาคนอกเวลาราชการ โดยผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ที่จบขั้นต่ำระดับปริญญาตรีในสาขาใดก็ได้

 

Website : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน