วท.ม. สาขาวิชาสถิติ

เป็นหลักสูตรที่สร้างองค์ความรู้ที่สำคัญและจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับการ วิเคราะห์และวิจัยในด้านต่างๆ เช่น สังคมศาสตร์ ธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพสุขภาพและการแพทย์ รวมถึงเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ โดยเน้นหนักทางด้านสถิติทฤษฎี และสถิติประยุกต์ บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจะมีความรู้เชิงลึกและความเชี่ยวชาญทั้งทฤษฎีสถิติและสถิติประยุกต์ สามารถประยุกต์และเชื่อมโยงทฤษฎีสถิติกับปัญหาในโลกของความเป็นจริงที่มีพลวัตรได้อย่างมีประสิทธิผล มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับงานทางสถิติอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางสถิติที่นำไปประยุกต์และถ่ายทอดให้กับสังคมได้

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี โดยมีความรู้ทางสถิติ และหรือ คณิตศาสตร์รวมกันไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
2. ผู้สมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรแผน ข จะต้องมีประสบการณ์ในการทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
3. คุณสมบัติอื่นๆ ให้เป็นไปตามประกาศ ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยประกาศให้ทราบเป็นปีๆไป หรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษาได้

<ภาษาไทย><English>

ข้อมูลที่ควรทราบเกี่ยวกับการสมัครสอบปริญญาโท
ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร ประมาณเดือนตุลาคมของทุกปี ใบสมัคร Download ได้จาก www.grad.chula.ac.th
หรือขอใบสมัครได้ที่ สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ติดต่อสอบถามได้ที่ คุณอัจฉรา ทองศรี ห้องธุรการภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ระหว่างเวลา 8.30-16.00 น.
โทร. 0-2218-5650-1
วิชาที่ต้องสอบ
สาขาสถิติ
1. CU-TEP
2. ทฤษฎีสถิติ
3. การวิเคราะห์ทางสถิติ
4. สอบสัมภาษณ์