วท.ม. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทาง ธุรกิจ เป็นหลักสูตรปริญญาโทของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีที่เกิดจาก ความร่วมมือของทั้ง 5 ภาควิชา ได้แก่ ภาควิชาพาณิชยศาสตร์ ภาควิชาสถิติ ภาค วิชาการบัญชี ภาควิชาการธนาคารและการเงิน และภาควิชาการตลาด โดยได้บูรณ าการความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับความรู้ด้านอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการ พัฒนาระบบสารสนเทศและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อผลิตมหา บัณฑิตที่มีความรู้อย่างแท้จริงทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ซึ่งส่งผลให้มหาบัณฑิต ของหลักสูตรฯเป็นกำลังสำคัญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่องค์กรภาคธุรกิจและ ภาครัฐของประเทศไทย

Website : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ