วท.ม. สาขาวิศวกรรมการเงิน (หลักสูตรภาษาอังกฤษ/สหสาขาวิชา)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการเงิน (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) มุ่งเสริมสร้างทักษะและความสามารถให้ผู้สนใจที่จะพัฒนาและก้าวหน้าไปในสายงานด้านการประเมินและการบริหารความเสี่ยง การบริหารงานธนาคารพาณิชย์และวาณิชธนกิจ รวมถึงการร่วมงานกับองค์กรพัฒนาซอร์ฟแวร์ด้านการเงินต่างๆ ทั่วโลก หลักสูตรระยะเวลา 1 ปี ประกอบด้วยการเรียนการสอนที่ผสมผสานระหว่างศาสตร์ด้านคณิตศาสตร์ประยุกต์และศาสตร์ด้านการเงินซึ่งทำให้ผู้เรียนมีความรู้รอบและรู้ลึกที่นำไปสู่ความสำเร็จในการประกอบอาชีพด้านธุรกิจการเงิน

Website : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการเงิน