บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

>>>บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 2020-09-14T09:06:31+07:00

ผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาและประยุกต์ องค์ความรู้ใหม่ด้านการบริหารธุรกิจชั้นสูง ได้แก่ ด้านการจัดการการเงินและการ ตลาดที่นำไปสู่การบริหารองค์การ และเผยแพร่องค์ความรู้อย่างเป็นที่ยอมรับใน ระดับนานาชาติ

Website : หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต