บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

>>>บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 2016-03-28T18:22:30+07:00

ผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาและประยุกต์ องค์ความรู้ใหม่ด้านการบริหารธุรกิจชั้นสูง ได้แก่ ด้านการจัดการการเงินและการ ตลาดที่นำไปสู่การบริหารองค์การ และเผยแพร่องค์ความรู้อย่างเป็นที่ยอมรับใน ระดับนานาชาติ

Website :  ‚ƒ หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต