ผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาและประยุกต์ องค์ความรู้ใหม่ด้านการบริหารธุรกิจชั้นสูง ได้แก่ ด้านการจัดการ ด้านการเงินด้านการตลาด และสารสนเทศทางธุรกิจ ที่นำไปสู่การบริหารองค์การ และเผยแพร่องค์ความรู้อย่างเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

Website : หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต