ศาสตร์ด้านการเงินเชิงปริมาณเป็นศาสตร์ที่บูรณาการเครื่องมือทางคณิตศาสตร์ต่างๆ เพื่อวิเคราะห์และแก้ปัญหาทางการเงิน เนื่องจากตลาดการเงินโลกในปัจจุบันมีกลไกทางการเงินที่แปลกใหม่และซับซ้อนซึ่งสังเคราะห์ขึ้นจากโมเดลทางคณิตศาสตร์แบบพิเศษ จึงต้องอาศัยการประเมินโดยใช้ทฤษฎีทางตัวเลขขั้นสูง ทำให้ศาสตร์ด้านการเงินเชิงปริมาณมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาของธุรกิจการเงินมากขึ้น
   เครื่องมือเชิงปริมาณที่นำมาใช้อธิบายโมเดลทางการเงินนั้นได้มาจากคณิตศาสตร์สาขาต่างๆ และศาสตร์ต่างๆ อีกหลายแขนง เช่น วิศวกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ แนวคิดทางคณิตศาสตร์ในสาขาวิชาการเงินเชิงปริมาณที่นักเรียนจะได้เรียนรู้ ประกอบด้วย กระบวนการสโทแคสติก (Stochastic Processes) การหาค่าเหมาะที่สุด (Optimization) เศรษฐมิติ (Econometrics) และ การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) เป้าหมายของหลักสูตรคือการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้แตกฉานด้านเศรษฐศาสตร์ และสามารถใช้เครื่องมือทางคณิตศาสตร์และศาสตร์อื่นๆ ได้อย่างเชี่ยวชาญ เพื่อนำไปปรับใช้ในการแก้ปัญหาทางการเงิน เช่น การจัดสรรเงินลงทุน การบริหารความเสี่ยง การประเมินตราสารอนุพันธ์ และการออกแบบผลิตภัณฑ์ทางการเงินรูปแบบต่างๆ เป็นต้น

Website : หลักสูตรวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการเงินเชิงปริมาณ