ผลิตบัณฑิตที่สามารถสร้างความรู้ใหม่ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสารสนเทศทางธุรกิจและสามารถตอบสนองต่อพลวัตรทางธุรกิจ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
– เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่และพัฒนาศาสตร์ในสาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจและมีผลงานวิจัยที่พิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
– เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความเชียวชาญในทักษะด้านการวิจัย โดยเน้นการวิจัยด้านระบบสารสนเทศ

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
– เป็นผู้มีความสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองในการสร้างความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ด้านระบบ สารสนเทศเป็นอย่างดี
– เป็นผู้มีความสามารถคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลและสร้างงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ที่ตนเชี่ยวชาญได้อย่างต่อเนื่อง
– สามารถสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษได้ดีในระดับที่สามารถนำเสนอผลงาน ในเวทีนานาชาติได้

Website : หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ