ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี

หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี มุ่งเน้นการสร้างบุคลากรที่มีความรู้ลึกด้านทฤษฎีและหลักการทางการบัญชี และมีความสามารถในการระบุและวิเคราะห์ปัญหา รวมถึงการทำวิจัยขั้นสูงที่มีคุณภาพและมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางสาขาวิชาการบัญชี และเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาหน่วยเศรษฐกิจในระดับจุลภาคและมหภาค

Website : หลักสูตรศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี