ศศ.ด. สาขาวิชาการบัญชี

>>>ศศ.ด. สาขาวิชาการบัญชี
ศศ.ด. สาขาวิชาการบัญชี 2017-08-14T13:24:09+07:00

ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี

หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี มุ่งเน้นการสร้างบุคลากรที่มีความรู้ลึกด้านทฤษฎีและหลักการทางการบัญชี และมีความสามารถในการระบุและวิเคราะห์ปัญหา รวมถึงการทำวิจัยขั้นสูงที่มีคุณภาพและมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางสาขาวิชาการบัญชี และเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาหน่วยเศรษฐกิจในระดับจุลภาคและมหภาค

Website : หลักสูตรศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี