– ให้บริการการเรียนการสอน การวิจัยและการอบรม
– ดูแลระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานคณะฯ
– ดูแลระบบเครือข่ายภายในคณะฯ
– ให้บริการด้านการบำรุงรักษาและซ่อมแซมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ

เบอร์โทรศัพท์ : 02-218-5850