จัดสอบ CU Best Thai และ CU Best English เพื่อที่ผู้สอบจะได้นำคะแนนยื่นสมัครศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของทางมหาวิทยาลัย
จัดสอบให้กับองค์กรเอกชนต่างๆ เพื่อคัดเลือกบุคลากรเข้าทำงานในตำแหน่งต่างๆ ขององค์กร รวมถึงการจัดสอบเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งผู้บริหารระดับต่างๆ ขององค์กร