ศูนย์นวัตกรรมทางสังคม

ศูนย์นวัตกรรมทางสังคม 2016-04-20T15:35:33+07:00
ศูนย์นวัตกรรมทางสังคม (CBS Social Innovation Center)
    จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2556 เพื่อสนับสนุนการผลิตงานวิจัยเชิงวิชาการ และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการด้านนวัตกรรมและการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแดล้อม โดยเน้นการศึกษาแบบสหวิทยาการและถ่ายทอดนวัตกรรมในการแก้ปัญหาสังคม และสิ่งแวดล้อมสู่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศ/ต่างประเทศ ทั้งในรูปการตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการ และ/หรือการจัดสัมมนา และสร้างเครือข่ายนักวิชาการและความร่วมมือระหว่างองค์กรทั้งในและต่างประเทศ