ภารกิจหลักสูตรของศูนย์บริการวิชาการและฝึกอบรม คือการให้บริการด้านวิชาการ ทั้งด้านการฝึกอบรมและการให้คำปรึกษาด้านวิชาการแก่หน่วยงานต่างๆ ในสังคม ตามเป้าหมายของคณะฯ ดังนี้
– เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ ประสบการณ์และทักษะทางการบริหารให้แก่บุคคลทั่วไป โดยการจัดโครงการอบรม ให้กับองค์กรต่างๆ ทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ ภายในองค์การ(INHOUSE TRAINING) และการจัดโครงการอบรม เพื่อบริการบุคคลทั่วไป (Public Training)
– นำความรู้ทางวิชาการ ประสบการณ์และทักษะ ทางด้านการบริหารธุรกิจของคณาจารย์ไปพัฒนาศักยภาพงานให้กับองค์กรทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ โดยทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาแนะนำในการพัฒนางานซึ่งทำให้เกิดการปรับปรุงระบบงานในสายงานหนึ่งสายงานใด โดยเฉพาะหรือการพัฒนาทั้งระบบงานอันจะส่งผลให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพการทำงานขององค์กรให้ได้ผลดีในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
– เผยแพร่ความรู้ในสาขาวิชาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารธุรกิจทางสื่อวิทยุ โดยคณาจารย์ และวิทยากรภายนอกผู้เชี่ยวชาญและเพียบพร้อมด้วยประสบการณ์

Website : ศูนย์บริการวิชาการและฝึกอบรม