แม้คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับด้านการศึกษาด้านธุรกิจ แต่คณะพาณิชย์ฯ ยังมุ่งมั่นในการพัฒนาคณะฯ อย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมด้านธุรกิจและการศึกษาด้านธุรกิจซึ่งเปลี่ยนแปลงอย่างมากและรวดเร็ว เครื่องมือหนึ่งซึ่งเป็นกลไกในการพัฒนาและรับรองความสำเร็จของคณะพาณิชย์ฯอย่างเป็นรูปธรรมด้านการสร้างบัณฑิตผู้มีคุณภาพและศักยภาพคือการเข้าสู่กระบวนการตามมาตรฐานการรับรองจากองค์กรระดับนานาชาติ ซึ่งกำหนดให้บริหารจัดการองค์ประกอบด้านการศึกษาธุรกิจอันนำไปสู่การพัฒนาในภาพรวม ได้แก่ การบริหารจัดการหลักสูตร การประเมินการเรียนรู้ นิสิต คณาจารย์ บุคลากร นิสิตเก่า และความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายของคณะฯและมหาวิทยาลัย

สำนักการรับรองมาตรฐานระดับนานาชาติตั้งขึ้นในปี 2553 โดยมีพันธกิจและหน้าที่ด้านการประสานงานเพื่อให้ประสบผลสำเร็จในการขอการรับรองตามมาตรฐานจากองค์กรรับรองมาตรฐานระดับนานาชาติ จนกระทั่งปี 2558 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีประสบผลสำเร็จในการขอการรับรองมาตรฐานจาก 2 สถาบันคือการรับรองตามมาตรฐาน AACSB (The Association to Advance Collegiate Schools of Business) โดย สถาบัน AACSB International สหรัฐอเมริกา และการรับรองตามมาตรฐาน EPAS (EFMD Programme Accreditation System) โดยสถาบัน European Foundation for Management Development (EFMD) ยุโรป ซึ่งเมื่อสิ้นสุดช่วงระยะเวลาให้การรับรองต้องขอการรับรองใหม่ (Reaccreditation) เพื่อความมั่นใจว่าสถาบันการศึกษาจะพัฒนาตนเองยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ปัจจุบัน พันธกิจและหน้าที่ของสำนักการรับรองฯรวมถึงการประสานงานเพื่อให้ได้รับการรับรองอย่างต่อเนื่อง ดังนี้
1) การรับรองตามมาตรฐาน AACSB ของคณะพาณิชย์ฯทุก 5 ปี
2) การรับรองตามมาตรฐาน EPAS ของหลักสูตร Master of Science in Finance (English) ทุก 5 ปี
3) การรับรองตามมาตรฐาน EPAS ของหลักสูตร Bachelor of Business Administration (International Programme) ทุก 5 ปี

นอกจากนี้ คณะพาณิชย์ฯ กำลังดำเนินงานในการขอการรับรองมาตรฐาน EQUIS (European Quality Improvement System) โดยสถาบัน EFMD ในระดับคณะ