สำนักงานประกันคุณภาพกำ กับและติดตามการดำ เนินงานให้เป็นไปตามระบบประกันคุณภาพ วางแผนและประสานงานการตรวจสอบคุณภาพ รายงานผลการตรวจคุณภาพเพื่อนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารระบบประกันคุณภาพ ทบทวนความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบงาน ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอกด้านประกันคุณภาพ จัดทำรายงานประกันคุณภาพประจำปีเพื่อส่งไป ยังส่วนประกันคุณภาพ สำนักบริหารวิชาการจุฬาฯ และติดตามแผนและรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานการบริหาร จัดการความเสี่ยงและวางระบบการควบคุมภายใน