สำนักวิรัชกิจ

สำนักวิรัชกิจ 2017-03-02T17:03:17+07:00

สำนักวิรัชกิจ มีหน้าที่รับผิดชอบภารกิจด้านการต่างประเทศของคณะฯ ได้แก่ การสร้างเครือข่ายกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ การดำเนินโครงการนิสิตแลกเปลี่ยน (Student Exchange) การรับรองอาคันตุกะชาวต่างประเทศ การให้บริการอำนวยความสะดวกแก่คณาจารย์ที่เดินทางไปต่างประเทศ การจัดทำ/รวบรวมบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding : MOU) ตลอดจนการรวบรวมข้อมูลด้านต่างประเทศของคณะฯ