ห้องปฏิบัติการทางการจัดการ

>>>ห้องปฏิบัติการทางการจัดการ
ห้องปฏิบัติการทางการจัดการ 2016-04-20T15:41:23+07:00
ห้องปฏิบัติการทางการจัดการ (Management Cockpit)
จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2543 ห้องปฏิบัติการทางการจัดการเป็นห้องต้นแบบการประชุมของผู้บริหารสมัยใหม่ที่ประกอบด้วยเทคโนโลยีในการนำเสนอข้อมูล เพื่อให้ผู้บริหารใช้ในการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ คณะฯ ได้จัดสร้างห้องปฏิบัติการทางการจัดการขึ้น เพื่อใช้ในการเรียนการสอนทั้งในระดับปริญญาบัณฑิตและบัณฑิตศึกษา เพื่อให้นิสิตของคณะฯ ได้มีความรู้ ความเข้าใจถึงการนำข้อมูลสารสนเทศมาใช้ในการบริการองค์กรและตัดสินใจทางธุรกิจที่สำคัญในบรรยากาศของการปฏิบัติงานจริง ห้องปฏิบัติการนี้สามารถใช้ในการประชุมระดับผู้บริหารของคณะฯ และยังใช้ในการฝึกอบรมและการให้บริการทางวิชาการแก่องค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
สถานที่ตั้ง อาคารไชยศสมบัติ 3 ชั้น 2