ห้องปฏิบัติการทางการเงิน

ภาควิชาการธนาคารและการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นสถาบันการศึกษาแห่งแรกของเอเชียแปซิฟิคและแห่งเดียวในประเทศไทย ที่จัดตั้งห้องปฏิบัติการทางการเงินซึ่งมีจำนวนคอมพิวเตอร์ให้นิสิตได้ใช้งานถึง 50 เครื่อง ซึ่งนอกเหนือจากโปรแกรมมาตรฐานแล้ว สิ่งที่ทำให้ห้องปฏิบัติการทางการเงินมีความแตกต่างจากห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ทั่วไปก็คือซอฟต์แวร์ทางการเงินจากผู้ให้บริการระดับโลก อาทิ รอยเตอร์ส บลูมเบิร์ก มอร์นิ่งสตาร์ ฐานข้อมูลทางการเงินต่างๆสำหรับการศึกษาค้นคว้าและวิจัย เช่น Datastream SDC Platinum WRDS ข้อมูลการซื้อขายหลักทรัพย์จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย นอกจากนั้นยังมีซอฟต์แวร์ประมวลผลทางสถิติ ได้แก่ STATA, SAS และซอฟต์แวร์จำลองการซื้อขายหลักทรัพย์ ได้แก่ FTS และ Rotman Trading Simulations

ทั้งหมดนี้เป็นเครื่องแสดงความพร้อมด้านศักยภาพของสื่อการเรียนการสอนสมัยใหม่ที่มีให้กับนิสิตและคณาจารย์อย่างครบครัน เพื่อให้การเรียนรู้ในรูปแบบหลากหลาย ครบครันและทันสมัยกับสภาวการณ์ในโลกธุรกิจ

เวลาทำการ

จันทร์ – ศุกร์ 8:00 – 20:00 น.
เสาร์ 8:00 – 18:00 น.
อาทิตย์ 8:00 – 16:00 น.

ฐานข้อมูลสำหรับงานวิจัย

• Datastream Profesional
• SDC Platinum
• IBES
• Moody’s Default & Recovery Database
• SETSMART
• SET Market Microstructure Data
• CRSP (via WRDS)
• Compustat (via WRDS)

ซอฟต์แวร์เฉพาะทางการเงิน

• Thomson Reuters Eikon
• Bloomberg Professional
• Morningstar Direct
• Apen
• e-Finance Thai
• FTS
• Rotman Interactive Trader

โปรแกรมวิเคราะห์ทางสถิติสำหรับการวิจัย

• SAS
• STATA