บทบาทและหน้าที่สำคัญของห้องสมุด คือ การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศทางธุรกิจ ให้สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอน รวบรวมผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ในคณะฯ และมุ่งพัฒนาการดำเนินงานเพื่อก้าวสู่การเป็นศูนย์บริการทรัพยากรการเรียนรู้ทางธุรกิจที่สมบูรณ์และทันสมัย สนองตอบวิสัยทัศน์ พันธกิจและภารกิจหลักของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี เพื่อก้าวสู่ความเป็นเสาหลักแห่งแผ่นดินด้านการศึกษาทางธุรกิจ (The Pillar of the Kingdom in Business Education) นอกจากนี้ห้องสมุด มุ่งมั่นพัฒนาบุคลากรเพื่อให้บริการทรัพยากรสารสนเทศด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการตอบสนองผู้ใช้บริการเพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

Website : ห้องสมุด