โรงละครการจัดการเภตราลัย ที่ผสมผสานศิลปะการแสดงเข้ากับศาสตร์ทางด้านการบริหารจัดการ โดยโรงละครการจัดการเภตราลัยจะเป็นสถานที่สำหรับการเรียนการสอน การอบรมการพัฒนานิสิตในระดับต่างๆของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี เพื่อพัฒนาทักษะและความสามารถของนิสิตในด้านการบริหารการจัดการ สำหรับการเรียนการสอนนั้นเปิดโอกาสสำหรับอาจารย์ในคณะในการจัดการเรียนการสอนใน Management Theater ทั้งในรูปแบบการบรรยาย การนำเสนองานหรือ กิจกรรมพิเศษอื่นๆ ในชั้นเรียน

black-box sr20101029038 black-box2