ฝ่ายกิจการนิสิต

>>>ฝ่ายกิจการนิสิต
ฝ่ายกิจการนิสิต 2020-02-06T16:51:25+07:00

ฝ่ายกิจการนิสิตได้แบ่งงานออกเป็น 3 งาน คือ งานสวัสดิการนิสิต งานกิจกรรมนิสิต และงานพัฒนานิสิต-ศูนย์พัฒนาบัณฑิตและธุรกิจสัมพันธ์ ทั้งนี้ งานวินัยนิสิตถือเป็นงานสำคัญของฝ่ายฯ ซึ่งทุกงานจำเป็นต้องมีและให้ความสำคัญ จึงไม่แยกออกมาเป็นงานเฉพาะด้าน

– งานสวัสดิการนิสิต ฝ่ายฯจัดให้มีสวัสดิการด้านทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือนิสิตด้านการเงินให้สามารถศึกษาได้อย่างมีประสิทธิผล มีการให้รางวัลสำหรับนิสิตที่เรียนดี นิสิตที่ทำคุณประโยชน์หรือสร้างชื่อเสียงให้กับคณะฯ และมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังมีการบริการด้านอื่นๆ เช่น การขอตราติดรถยนต์ บริการเช่าตู้ล็อกเกอร์ การประกันสุขภาพถ้วนหน้า หอพักนิสิต ทุนกู้ยืมรัฐบาล โครงการจ้างทำงานพิเศษ เป็นต้น

– งานกิจกรรมนิสิต การทำกิจกรรมเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่เสริมความสมบูรณ์ของความเป็นบัณฑิต การจัดโครงการหรือกิจกรรม สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นอกจากนี้งานกิจกรรมนิสิตยังมีอาจารย์ที่ปรึกษากรุ๊ปคอยให้คำปรึกษาดูแลนิสิตงานพัฒนานิสิต

– ศูนย์พัฒนาบัณฑิตและธุรกิจสัมพันธ์ มีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ คือ การพัฒนาให้นิสิตของคณะฯ มีความพร้อมด้วยความรู้และ ประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพและดำเนินชีวิตในอนาคต งานวินัยนิสิต นิสิตจะต้องเคารพและปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ ของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด ผลการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบอาจจะมีผลให้นิสิตได้ รับการลงโทษตั้งแต่การว่ากล่าวตักเตือน ทำทัณฑ์บน ตัดคะแนนความประพฤติ จนถึงขั้นพ้นสภาพการเป็นนิสิต

เอกสารเผยแพร่

  • ประกาศการแต่งกายนิสิต ประจำปีการศึกษา 2562 (PDF)
  • ข้อบังคับเครื่องแต่งกายนิสิต ประจำปีการศึกษา 2562 (PDF)
  • คู่มือนิสิต ประจำปีการศึกษา 2562 (E-Book)
  • ก้าวแรก พาณิชย์-บัญชี จุฬาฯ 2562 (PDF)