ฝ่ายบริหาร

ฝ่ายบริหาร 2017-08-14T13:24:09+07:00

งานคลังและพัสดุ
งานคลังและพัสดุทำหน้าที่บริการด้านจัดหาทรัพยากรตามความต้องการหน่วยงาน เช่น การจัดทำวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ โปรแกรมซอฟต์แวร์ การซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ต่างๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้งานได้ตลอดเวลา มีการจัดทำทะเบียนควบคุมสินทรัพย์ มีการใช้ระบบพัสดุ การเงินและการบัญชี (CU Enterprise Resource Planning : CU-ERP) เพื่อการควบคุมการรับเงิน การเบิกจ่ายตลอดจนมีระบบการควบคุมลูกหนี้ เจ้าหนี้ ระบบการตรวจสอบและอื่น ๆ เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ที่ได้รับการจัดสรรในแต่ละปี นอกจากนี้ ยังกำหนดให้มีการจัดทำรายงานการเงินเพื่อแสดงฐานะการเงิน รายรับ รายจ่าย เสนอคณะกรรมการบริหารคณะฯ ทุกเดือน

หน่วยงานการเจ้าหน้าที่
1. ดำเนินการด้านการรับสมัคร สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานตามหน่วยงานต่างๆ ในคณะฯ
2. ประเมินการปฏิบัติงาน เพื่อทดลองการทำงาน การปรับเงินเดือน การต่อสัญญาของบุคลากร
3. ดูแลสวัสดิการต่างๆ ของบุคลากร
4. ขอกำหนดตำแหน่งผลงานทางวิชาการให้คณาจารย์
5. จัดการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร และส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมภายนอก

หน่วยงานอาคารสถานที่
ให้บริการต่อบุคลากรของคณะฯ ได้แก่ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต และรวมถึงบุคคลทั่วไป
1. ดูแลงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่ภายในคณะฯ
2. ดูแลด้านความปลอดภัยและการจัดการจราจรภายในคณะฯ
3. ดูแลรักษาความสะอาด ความมีระเบียบเรียบร้อยภายในอาคาร
4. รับผิดชอบด้านภูมิทัศน์ และความสะอาดด้านนอกอาคาร
5. ให้บริการด้านงานยานพาหนะ
6. ให้บริการด้านการเคลื่อนย้ายสิ่งของครุภัณฑ์ต่างๆ
7. รับจองห้องในอาคารที่รับผิดชอบ ฯ

งานสารบรรณ
งานสารบรรณดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานเอกสารเริ่มตั้งแต่การรับ การส่ง การจัดทำ การเก็บรักษา การสืบค้น ตลอดจนการดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ โดยเริ่มตั้งแต่การออกจดหมายเชิญประชุม การจัดเอกสารประกอบการประชุม การนำเอกสารการประชุมโดยระบบคอมพิวเตอร์ และการส่งคืนและการเก็บรักษาเอกสารการประชุม

สื่อสารองค์กร
1. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของคณะฯ และข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานภายนอกคณะฯ ในรูปแบบต่างๆ ผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์
2. วางแผนการทำงานประชาสัมพันธ์
3. ร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินงานเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์ และงานพิธีการต่างๆ ทั้งของคณะฯ และหน่วยงานภายนอก
4. ให้คำแนะนำ ชี้แจง ตอบปัญหาเบื้องต้นแก่หน่วยงานต่างๆ ของคณะฯ และมหาวิทยาลัย ตลอดจนบุคคลภายนอกที่ติดต่อทางโทรศัพท์ และผู้ที่เดินทางมาติดต่อที่คณะฯ
5. ให้บริการจัดเตรียมข่าวสารข้อมูลต่างๆ ของที่ระลึก และอื่นๆ ต่อผู้รับบริการภายในคณะฯ และผู้รับบริการจากหน่วยงานภายนอก