ฝ่ายวางแผนและพัฒนาทำหน้าที่การวางแผนกลยุทธ์ให้กับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีรวมถึงการติดตามผลปฏิบัติงานตามแผนและประเมินผล ควบคุมผลงานที่เกิดขึ้นจริงตามแผนกลยุทธ์ที่วางไว้ผ่านทางระบบตัวชี้วัด (KPI) ผลการดำเนินงานหลักของคณะฯเพื่อสามารถไปใช้ในการบริหารได้อย่างทันเหตุการณ์ อีกทั้งยังทำหน้าที่ในการวิเคราะห์และกำหนดอัตรากำลัง บุคลากรของคณะฯ ด้วย รวมถึงดำเนินการเก็บข้อมูลกับงานด้านการงบประมาณของคณะ และนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณเพื่อการตัดสินใจทางการบริหารของคณะฯ

นอกจากนี้ทางฝ่ายวางแผนฯ ยังดูแลประสานงานกิจกรรมด้านการพัฒนาคณะฯ ในแง่อื่นๆ อาทิ ภาพลักษณ์ ชื่อเสียง โดยจะดำเนินการร่วมกับภาควิชาและหน่วยงานอื่นๆ ในคณะฯต่อไป