ฝ่ายวิจัย มีพันธกิจในการส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ทำวิจัยและเผยแพร่งานวิจัยที่มีมาตรฐานระดับชาติและนานาชาติไปสู่ทั้งในวงวิชาการและนัก ปฏิบัติ โดยฝ่ายฯ รับผิดชอบงานในสองด้านคือ ด้านการส่งเสริมการวิจัย และด้านการเผยแพร่ผลงานวิจัย ในด้านการส่งเสริมการวิจัยแบ่งออกเป็นการส่งเสริมการวิจัยพื้นฐานและประยุกต์ และการวิจัยสถาบัน โดยฝ่ายวิจัยรับผิดชอบการวางเป้าหมายจำนวน งานวิจัย การวางกลยุทธ์เพื่อบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ การวางนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง การวางแผนงบประมาณ การติดตามการดำเนินงานตามแผน การเบิกจ่ายงบประมาณ การจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานสำหรับหน่วยงาน ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สายงานส่งเสริมและพัฒนาวิจัย สำนักบริหารวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เป็นต้น รวมถึงจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับการทำวิจัย ในด้านการเผยแพร่ผลงานวิจัย ในปัจจุบันฝ่ายวิจัยรับผิดชอบดูแลการผลิตและการเผยแพร่วารสารจุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์ โดยรับผิดชอบในการประสานงานระหว่างผู้เขียนและกองบรรณาธิการ รวมถึงการผลิตและการเผยแพร่วารสารดังกล่าว นอกจากนี้ต้องประสานงานกับศูนย์วิทยทรัพยากรในการ เผยแพร่รายงานวิจัยของคณาจารย์ทั้งในแบบรูปเล่มและแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยของคณาจารย์ให้กว้างขวางมายิ่งขึ้น

Website : ฝ่ายวิจัย