ฝ่ายวิชาการ มีหน้าที่สนับสนุนงานด้านวิชาการของหลักสูตรต่างๆ ของ คณะฯ และคณาจารย์ด้านวิชาการ การเรียนการสอน รวมทั้งการประกันคุณภาพหลักสูตร ได้แก่

1. งานการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี โดยกำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขในการรับนักเรียนเข้าศึกษาในคณะฯ เป็นประจำทุกปี รวม ทั้งดำเนินการจัดสอบสัมภาษณ์ และรวมถึงงานจัดทำคู่มือการศึกษา เพื่อให้นิสิตอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้สนใจทั่วไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการศึกษาใน หลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกปีการศึกษา

2. งานพัฒนาหลักสูตรใหม่และการปรับปรุงหลักสูตรทุกหลักสูตรทั้ง ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ของคณะฯ จำนวน 21 หลักสูตร ให้ เป็นไปตามเกณฑ์และระเบียบของมหาวิทยาลัย และการประชาสัมพันธ์หลักสูตร ของคณะฯ ที่เปิดสอนทั้งหมด เพื่อให้ผู้สนใจทั่วไปรับทราบข้อมูล รวมทั้งการจัด นิทรรศการร่วมกับหน่วยงานอื่นในจุฬาฯ และนอกจุฬาฯ อาทิการจัดนิทรรศการทางวิชาการ เช่น งานเปิดบ้านพาณิชย์-บัญชี และงานจุฬาฯ-วิชาการ

3. งานประกันคุณภาพหลักสูตร ดำเนินการด้านการประกันคุณภาพ หลักสูตรทุกหลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอนในคณะฯ เป็นประจำทุกปี โดย ประสานงานกับภาควิชาและหลักสูตรต่างๆ ในการตรวจประกันคุณภาพหลักสูตร ให้เป็นไปตามระบบ CU-CQA

4. งานเกี่ยวกับพัฒนาคณาจารย์ เป็นหน่วยงานสนับสนุนแหล่งทุน เพื่อ ให้เกิดการพัฒนาคณาจารย์ ได้แก่ การให้ทุนผู้ช่วยเสริมการสอนให้กับอาจารย์ การสนับสนุนให้คณาจารย์ไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ และการสนับสนุนการเขียนตำราของคณาจารย์ รวมทั้งการจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการพัฒนา คณาจารย์ทั้งด้านกฎเกณฑ์ใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน การให้ความ รู้ทางวิชาการ การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคณาจารย์ เป็นต้น

5. งานการเรียนการสอนแบบ E-Learning ตามที่มหาวิทยาลัยมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์นำ E-Learning มาใช้ในการเรียนการสอน ทั้งการใช้เครื่อง Echo360 เพื่อช่วยบันทึกการเรียนการสอนที่เกิดขึ้นจริง และการ ประชาสัมพันธ์สื่อทางอินเตอร์เน็ต ทั้งเว็บไซต์ของคณะฯ และ YouTube Education ของคณะฯ

เพิ่มเติมที่ web ฝ่ายวิชาการ