คณบดีและรองคณบดี

คณบดีและรองคณบดี 2017-10-17T21:52:11+07:00

คณบดี

รศ. ดร. พสุ เดชะรินทร์

TEL : 022185785
EMAIL : pasu@cbs.chula.ac.th

รองคณบดี

ผศ. ปิยรัตน์ กฤษณามระ
รองคณบดีฝ่ายบริหาร

TEL : 022185770
EMAIL : piyarath@cbs.chula.ac.th

ผศ. ดร. วิศรุต ศรีบุญนาค
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ผศ. ดร. บุรัชย์ ภัทรโกศล
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

EMAIL : buraj@cbs.chula.ac.th

รศ. ดร. ประเสริฐ คณาวัฒนไชย
รองคณบดีฝ่ายวิจัย

TEL : 022185808
EMAIL : prasert@cbs.chula.ac.th

อ. ดร. ศันธยา กิตติโกวิท
รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต

EMAIL : santhaya@cbs.chula.ac.th