คณบดีและรองคณบดี

คณบดีและรองคณบดี 2019-09-11T15:45:06+07:00

คณบดี

ผศ. ดร. วิเลิศ ภูริวัชร

EMAIL : wilert@cbs.chula.ac.th

รองคณบดี

ผศ.ดร. ธารทัศน์  โมกขมรรคกุล
รองคณบดีฝ่ายบริหาร

E-mail : tartat@cbs.chula.ac.th

รศ.ดร. สมพงษ์  พรอุปถัมภ์ 
รองคณบดีฝ่ายการเงินและบัญชี

E-mail : sompong@cbs.chula.ac.th

ผศ. ดร. เกรียงไกร  บุญเลิศอุทัย
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

E-mail : kriengkrai.b@cbs.chula.ac.th

ผศ. ดร. บุรัชย์ ภัทรโกศล
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

E-mail : buraj@cbs.chula.ac.th

รศ. ดร. ประเสริฐ คณาวัฒนไชย
รองคณบดีฝ่ายวิจัย

E-mail : prasert@cbs.chula.ac.th

อ.ดร. จนัญญา  เสถียรโชค 
รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต

E-mail : jananya@cbs.chula.ac.th