หลักสูตรภาควิชาการบัญชี

ผศ. ดร.สันสกฤต วิจิตรเลขการ
ประธานหลักสูตรปริญญาบัญชีบัณฑิต

EMAIL : sansakrit@cbs.chula.ac.th

ผศ. ดร.วศธร ชุติภิญโญ
ประธานหลักสูตรปริญญาบัญชีมหาบัณฑิต

EMAIL : wasatorn@cbs.chula.ac.th

ผศ. ดร.วิลาสินี วงศ์แก้ว
ประธานหลักสูตรปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี

EMAIL : wilasini@cbs.chula.ac.th

หลักสูตรภาควิชาพาณิชยศาสตร์

ผศ. ดร. ถิระ ฉวรรณกุล
ประธานหลักสูตรการจัดการมหาบัญฑิต สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

EMAIL : thira@cbs.chula.ac.th

หลักสูตรภาควิชาสถิติ

ผศ. ดร. จันทร์เจ้า มงคลนาวิน
ประธานหลักสูตรสถิติศาสตรบัณฑิต

ผศ. ดร. อนุภาพ สมบูรณ์สวัสดี
ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ

EMAIL : akarin@cbs.chula.ac.th

รศ. ดร. ฐิติวดี ชัยวัฒน์
ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการประกันภัย

EMAIL : thitivadee@cbs.chula.ac.th

รศ.ดร. อัษฎาพร ทรัพย์สมบูรณ์
ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้านธุรกิจ

TEL : 022185783
EMAIL : assadaporn@cbs.chula.ac.th

หลักสูตรภาควิชาการธนาคารและการเงิน

ผศ. ดร. ไทยศิริ เวทไว
ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการเงิน (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

TEL : 022185691-4 # 13
EMAIL : thaisiri@cbs.chula.ac.th

ผศ. ดร. อนิรุต พิเสฎฐศลาศัย
ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

EMAIL : anirut@cbs.chula.ac.th

อ. รศ. ดร. มนพล เอกโยคยะ
ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการเงินเชิงปริมาณ

หลักสูตรภาควิชาการตลาด

รศ. ม.ล.สาวิกา อุณหนันท์
ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการแบรนด์และการตลาด

อาจารย์ ดร.เอกก์  ภทรธนกุล
ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการแบรนด์และการตลาด (ภาษาอังกฤษ)

หลักสูตรร่วมของคณะฯ

รศ. ดร. มงคลชัย วิริยะพินิจ
ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)

EMAIL : mongkolchai@cbs.chula.ac.th

อ. ดร. วรพงษ์ ลีวัฒนกิจ
ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (นักบริหาร)

EMAIL : worapong@cbs.chula.ac.th

ผศ. ดร. สิริอร เศรษฐมานิต
ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (ภาคปกติ)

EMAIL : siri-on@cbs.chula.ac.th

ผศ. ดร. ณัฐพล อัสสะรัตน์
ประธานหลักสูตรธุรกิจมหาบัณฑิต (นักบริหารระดับต้น)

EMAIL : nuttapol@cbs.chula.ac.th

รศ. ดร. พรอนงค์ บุษราตระกูล
ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการกำกับดูแลกิจการ

TEL : 022185677
EMAIL : pornanong@cbs.chula.ac.th

อ. ดร. วัชรา จันทาทับ
ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ

TEL : 022185716
EMAIL : wachara@cbs.chula.ac.th

ผศ. ดร. ชัชพงศ์ ตั้งมณี
ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต

TEL : 022185653
EMAIL : chatpong@cbs.chula.ac.th