ผู้ช่วยคณบดี

ผู้ช่วยคณบดี 2017-09-14T23:37:01+07:00

ผู้ช่วยคณบดี

ผศ. ดร. สิริอร เศรษฐมานิต
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสำนักคณบดี

EMAIL : siri-on@cbs.chula.ac.th

อ. ดร. วิลาสินี วงศ์แก้ว
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสำนักคณบดี

EMAIL : wilasini@cbs.chula.ac.th

อ. ดร. วศธร ชุติภิญโญ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสำนักคณบดี

EMAIL : wasatorn@cbs.chula.ac.th

ผศ. ดร. สมพงษ์ พรอุปถัมภ์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร

EMAIL : sompong@cbs.chula.ac.th

ผศ. วันดา พัฒนกิจการุณ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ

TEL : 022185670
EMAIL : wanda@cbs.chula.ac.th

ผศ. ดร. อนุภาพ สมบูรณ์สวัสดี
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ

อ. ดร. ปริญดา มณีโรจน์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

TEL : 022185837
EMAIL : parinda@cbs.chula.ac.th

อ. ชัยสุทธิ์ จงถาวรวิทยา
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

TEL : 022185856
EMAIL : chaiyasut.j@cbs.chula.ac.th

ผศ. ดร. ชัชพงศ์ ตั้งมณี
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย

TEL : 022185653
EMAIL : chatpong@cbs.chula.ac.th

อ. ดร. จนัญญา เสถียรโชค
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต

อ. ดร. สุภารัตน์ ตันทนงศักดิ์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต

EMAIL : suparatana@acc.chula.ac.th

อ. ณรงค์ฤทธิ์ อัศวเรืองพิภพ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต

EMAIL : narongrid@cbs.chula.ac.th

อ. ดร. กฤษณา วิสมิตะนันทน์
เลขานุการคณะกรรมการบริหารคณะฯ

TEL : 022185764
EMAIL : krisana@cbs.chula.ac.th