ผู้ช่วยคณบดี

ผศ. ดร. จักรกฤษณ์  ดวงพัสตรา
ผู้ช่วยคณบดีงานสัมพันธ์องค์กรภายนอก

EMAIL :chackrit@cbs.chula.ac.th

รศ. ดร. สมชนก  ภาสกรจรัส
ผู้ช่วยคณบดีงานพัฒนาการเรียนรู้ต่อเนื่อง

EMAIL : somchanok@cbs.chula.ac.th

อ. ดร. กวิน  อัศวานันท์
ผู้ช่วยคณบดีงานเทคโนโลยีและนวัตกรรม

EMAIL : kavin@cbs.chula.ac.th

ผศ. ดร. เจ โทมัส คอนเนลลี่
ผู้ช่วยคณบดีงานต่างประเทศ

EMAIL : thomas@cbs.chula.ac.th

ผศ. ดร. กัญญารัตน์  สานโอฬาร
ผู้ช่วยคณบดีงานบริหารสำนักคณบดี

EMAIL : kanyarat@cbs.chula.ac.th

รศ. ดร. พัชสิรี  ชมภูคำ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร

EMAIL : pachsiry@cbs.chula.ac.th

อ. ดร. ทิม  นพรัมภา
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร

EMAIL : tim@cbs.chula.ac.th

ผศ.ดร. รัฐชัย ศีลาเจริญ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการเงินและการบัญชี

อ.ดร. ฐิติเทพ  สิทธิยศ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการเงินและบัญชี

ผศ.ดร. จุฑาทิพ  อัสสะบำรุงรัตน์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ

EMAIL : juthathip@cbs.chula.ac.th

ผศ.ดร. พรพิชยา กุวลัยรัตน์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ

EMAIL : pornpitchaya@cbs.chula.ac.th

ผศ.ดร. จิรดา  เพทายบรรลือ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ

EMAIL : jirada@cbs.chula.ac.th

รศ. ดร. ชัชพงศ์ ตั้งมณี
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย

TEL : 022185653
EMAIL : chatpong@cbs.chula.ac.th

อ. ดร. รพี  พัฒนาปัญญาสัตย์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย

ผศ. ดร. ปริญดา  มณีโรจน์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

EMAIL : parinda@cbs.chula.ac.th

อาจารย์ชัยสุทธิ์  จงถาวรวิทยา
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

EMAIL : chaiyasut@cbs.chula.ac.th

รศ.ดร. ฐิติวดี  ชัยวัฒน์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

EMAIL : thitivadee@cbs.chula.ac.th

อ.ดร.ขวัญรัฐ  ส่วนพงษ์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต

EMAIL : kwanrat@cbs.chula.ac.th

อ.ดร. นราพงษ์  ศรีวิศาล
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต

EMAIL : narapong@cbs.chula.ac.th

อ.ดร. นัท  กุลวานิช
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต

อ.ดร. อัครินทร์  ไพบูลย์พานิช
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต

ผศ.ดร. พิมสิริ  จิวะมิตร
เลขานุการคณะกรรมการบริหารคณะฯ

EMAIL : pimsiri@cbs.chula.ac.th