ผู้อำนวยการศูนย์

>>>ผู้อำนวยการศูนย์
ผู้อำนวยการศูนย์ 2019-08-02T14:45:37+07:00

ผู้อำนวยการศูนย์

ผศ. ดร. ดนุพล หุ่นโสภณ
ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการและฝึกอบรม

EMAIL : danupol@cbs.chula.ac.th

รศ. ดร. ฐิติวดี ชัยวัฒน์
ผู้จัดการประกันคุณภาพ

EMAIL : thitivadee@cbs.chula.ac.th

อ. ชัยสุทธิ์ จงถาวรวิทยา
ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์

EMAIL : chaiyasut@cbs.chula.ac.th

ผศ. ดร. วิลาสินี วงศ์แก้ว
ผู้อำนวยการสำนักวิรัชกิจ

EMAIL : wilasini@cbs.chula.ac.th

ผศ. ดร. อรนุช สูงสว่าง
ผู้อำนวยการสำนักการรับรองมาตรฐานระดับนานาชาติ

EMAIL : oranuj@cbs.chula.ac.th

รศ. ดร. มงคลชัย วิริยะพินิจ
ประธานคณะกรรมการดำเนินงาน
โรงละครการจัดการเภตราลัย