ผู้อำนวยการศูนย์

ผศ. ดร. ดนุพล หุ่นโสภณ
ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการและฝึกอบรม

EMAIL : danupol@cbs.chula.ac.th

รศ. ดร. ฐิติวดี ชัยวัฒน์
ผู้จัดการประกันคุณภาพ

EMAIL : thitivadee@cbs.chula.ac.th

อ. ชัยสุทธิ์ จงถาวรวิทยา
ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์

EMAIL : chaiyasut@cbs.chula.ac.th

ผศ.ดร. กวิน อัศวานันท์
ผู้อำนวยการสำนักวิรัชกิจ

EMAIL : kavin@cbs.chula.ac.th

ผศ. ดร. พรพิชยา กุวลัยรัตน์
ผู้อำนวยการสำนักการรับรองมาตรฐานระดับนานาชาติ

EMAIL : pornpitchaya@cbs.chula.ac.th

รศ. ดร. มงคลชัย วิริยะพินิจ
ประธานคณะกรรมการดำเนินงาน
โรงละครการจัดการเภตราลัย