หัวหน้าภาควิชา

หัวหน้าภาควิชา 2017-08-17T23:59:18+07:00

หัวหน้าภาควิชา

รศ. ศรัณย์ ชูเกียรติ
หัวหน้าภาควิชาการบัญชี

EMAIL : sarun@cbs.chula.ac.th

ผศ. ดร. ถิระ ฉวรรณกุล
หัวหน้าภาควิชาพาณิชยศาสตร์

TEL : 022185763
EMAIL : thira@chula.ac.th

รศ.ดร. อัษฎาพร ทรัพย์สมบูรณ์
หัวหน้าภาควิชาสถิติ

TEL : 022185783
EMAIL : assadaporn@cbs.chula.ac.th

รศ. ดร. พรอนงค์ บุษราตระกูล
หัวหน้าภาควิชาการธนาคารและการเงิน

TEL : 022185680
EMAIL : pornanong@cbs.chula.ac.th

ผศ. ดร. วิเลิศ ภูริวัชร
หัวหน้าภาควิชาการตลาด

TEL : 022185794
EMAIL : wilert@cbs.chula.ac.th