หัวหน้าภาควิชา

ผศ. ดร. วิลาสินี  วงศ์แก้ว
หัวหน้าภาควิชาการบัญชี

TEL : 022185800
EMAIL : wilasini@cbs.chula.ac.th

ผศ. ดร. ถิระ ฉวรรณกุล
หัวหน้าภาควิชาพาณิชยศาสตร์

TEL : 022185763
EMAIL : thira@chula.ac.th

รศ.ดร. อัษฎาพร ทรัพย์สมบูรณ์
หัวหน้าภาควิชาสถิติ

TEL : 022185656
EMAIL : assadaporn@cbs.chula.ac.th

รศ. ดร. พรอนงค์ บุษราตระกูล
หัวหน้าภาควิชาการธนาคารและการเงิน

TEL : 022185680
EMAIL : pornanong@cbs.chula.ac.th

รศ. ม.ล.สาวิกา อุณหนันท์
หัวหน้าภาควิชาการตลาด

TEL : 022185794
EMAIL : sawika@cbs.chula.ac.th