ภาควิชาการตลาด

ภาควิชาการตลาด 2018-01-06T22:41:42+07:00

ภาควิชาการตลาด

อ. ดร. กฤตินี พงษ์ธนเลิศ

ศ. ดร. กุณฑลี รื่นรมย์

รศ. ดร. ณัฐพล อัสสะรัตน์

ผศ. ดร. ดนุพล หุ่นโสภณ

อ. ธนพร หงสุชน

ผศ. ดร. พิมพ์ สุ่นสวัสดิ์

ผศ. ดร. วิเลิศ ภูริวัชร

อ. ดร. เอกก์ ภทรธนกุล

รศ. ดร. สมเกียรติ เอี่ยมกาญจนาลัย

รศ. ม.ล. สาวิกา อุณหนันท์

อ.ดร.อภิชาติ คณารัตนวงศ์