ภาควิชาการตลาด

ศ. ดร. กุณฑลี รื่นรมย์

รศ. ดร. วิเลิศ ภูริวัชร

รศ. ม.ล. สาวิกา อุณหนันท์

รศ. ดร. ณัฐพล อัสสะรัตน์

ผศ. ดร. ดนุพล หุ่นโสภณ

ผศ. ดร. พิมพ์ สุ่นสวัสดิ์

ผศ. ดร. กฤตินี พงษ์ธนเลิศ

อ. ดร. เอกก์ ภทรธนกุล

อ.ดร.อภิชาติ คณารัตนวงศ์

อ. ธนพร หงสุชน