ภาควิชาพาณิชยศาสตร์

ศ. ดร. กมลชนก สุทธิวาทนฤพุฒิ

ผศ. ดร. กฤษณา วิสมิตะนันทน์

ผศ.ดร. กวิน อัศวานันท์

ผศ. ดร. ขจรวุฒิ นำศิริกุล

รศ. ดร. จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา

รศ. ดร. เดชา เดชะวัฒนไพศาล

ผศ. ดร. ทิม นพรัมภา

ผศ. ดร. ถิระ ฉวรรณกุล

ผศ. ดร. ธารทัศน์ โมกขมรรคกุล

รศ. ดร. ธีรยุส วัฒนาศุภโชค

รศ. ดร. ประเสริฐ คณาวัฒนไชย

รศ. ดร. พสุ เดชะรินทร์

รศ. ดร. พัชสิรี ชมภูคำ

ผศ. ดร. พัชรา โพธิ์ไพฑูรย์

อ. ดร. พันธุมดี เกตะวันดี

อ. ภัทริน ตั้งวรากร

รศ. ดร. มงคลชัย วิริยะพินิจ

อ. ดร. วรพงษ์ ลีวัฒนกิจ

ผศ. ดร. ศลิษา ภมรสถิตย์

อ. ดร. ศันธยา กิตติโกวิท

รศ. ดร. สมชนก ภาสกรจรัส

ผศ. ดร. สิริอร เศรษฐมานิต

ผศ. ดร. อัตถพล เรืองกาญจนเศรษฐ์

อ. ดร. ขวัญรัฐ ส่วนพงษ์

ผศ.ดร. รพีพร รุ้งสีทอง

อ. ถิรพุทธิ์ ปิติฉัตร