ภาควิชาสถิติ

ภาควิชาสถิติ 2019-09-18T14:55:12+07:00

ภาควิชาสถิติ

ผศ. ดร. จันทร์เจ้า มงคลนาวิน

ผศ. ดร. ชัชพงศ์ ตั้งมณี

อ. ชัยสุทธิ์ จงถาวรวิทยา

รศ. ดร. ฐิติวดี ชัยวัฒน์

อ. ดร. ณัตติฤดี เจริญรักษ์

อ. ดร. นัท กุลวานิช

ผศ. ดร. บุรัชย์ ภัทรโกศล

ผศ. ดร. พิมพ์มณี รัตนวิชา

อ. ดร. ภูริพันธุ์ รุจิขจร

อ. ดร. วัชรา จันทาทับ

รศ. ดร. วัฒนา วิริยสิทธาวัฒน์

ผศ. ดร. วิฐรา พึ่งพาพงศ์

รศ. ดร. สุพล ดุรงค์วัฒนา

รศ. ดร. สุวาณี สุรเสียงสังข์

รศ. ดร. เสกสรร เกียรติสุไพบูลย์

อ. ดร. อนันตณัฐ กันต์ธัญญรัตน์

ผศ. ดร. อนุภาพ สมบูรณ์สวัสดี

อ. ดร. อัครินทร์ ไพบูลย์พานิช

รศ. ดร. อัษฎาพร ทรัพย์สมบูรณ์

อ. ดร. อิสริยะ สัตกุลพิบูลย์