สารจากคณบดี

>>สารจากคณบดี
สารจากคณบดี 2017-08-14T13:24:12+07:00

Profileยินดีต้อนรับทุกท่านสู่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ได้ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2481 ด้วยภารกิจในการให้การศึกษาด้านบริหารธุรกิจ เพื่อจะสร้างบัณฑิตผู้จะก้าวเป็นผู้นำองค์ในทุกภาคส่วนของประเทศ ตลอดระยะเวลา 75 ปี ที่ผ่านมา คณะได้ประสบความสำเร็จในการสร้างบัณฑิตจำนวนมาก ซึ่งล้วนแล้วแต่เจริญก้าวหน้าในอาชีพการงาน ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของกิจการ หรือผู้บริหารระดับสูงในองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน

ในปัจจุบันเรื่องความเป็น International เป็นประเด็นสำคัญของการศึกษาทางด้านธุรกิจไม่ว่าจะเป็น ปริญญาตรี ปริญญาโท ซึ่งไม่ได้แค่เฉพาะในประเทศแต่ไปในระดับนานาชาติมากขึ้น ทางสถาบันก็ต้องมีมาตรฐานในระดับ หนึ่งที่เป็นระดับนานาชาติ คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชีได้เริ่มต้นมาตั้งแต่รองศาสตราจารย์ ดร.อรรณพ ตันละมัย เป็นคณบดี คือได้เข้าสู่กระบวนการรับรองมาตรฐานความเป็นนานาชาติอยู่จากองค์กรระดับโลกทั้ง The Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB) และ European Foundation of Management Development (EFMD) ซึ่ง สถาบันชั้นนำด้านบริหารธุรกิจของโลก ก็ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก 2 สถาบันนี้อยู่ ขณะนี้คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ได้ดำเนินการมาถึงขั้นสุดท้ายของกระบวนการขอรับรองมาตรฐานแล้ว คาดว่าอีกไม่เกิน 1 ปี คณะฯ คาดว่าได้รับการรับรองมาตรฐาน จากทั้ง 2 สถาบัน

นิสิตของคณะฯ ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ หลายรางวัลในปีที่ผ่านมา นอกจากนี้แล้วนิสิตจะต้องเป็นคนดีด้วย ทางคณะฯ จึงได้กำหนดให้นิสิตได้ทำกิจกรรมต่างๆ เป็นไปในทิศทางเดียวกับจุฬาฯ ในเรื่องของจิตอาสา โดยนิสิตปีหนึ่งที่เข้ามาทุกคนจะต้องมีชั่วโมง จิตอาสา 10 ชั่วโมงต่อปี ทางคณะฯ ได้จับมือกับภาคธุรกิจแล้วส่งนิสิตเข้าไปร่วมกิจกรรมจิตอาสาด้วย ทำให้ตัวนิสิตจะได้ประสบการณ์และประโยชน์จากการทำกิจกรรมมากกว่าแค่ทำกิจกรรมจิตอาสากันเองเพียงอย่างเดียว ส่วนของหลักสูตรเองก็จะมีเรื่องสอนในเรื่องของจริยธรรมแทรกอยู่ ในวิชาต่างๆ อยู่แล้ว

ตลอดก้าวย่าง 75 ปีแห่งความสำเร็จ คณะฯ ยังคงก้าวเดินต่อไปอย่างมั่นคง เพื่อต้อนรับความท้าทายใหม่ในทศวรรษข้างหน้า โดยมีนวัตกรรมเป็นกุญแจสำคัญในการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน และการบริหารงาน คณาจารย์และบุคลากรของคณะฯ ทุกคนพร้อมที่จะทำงาน อย่างทุ่มเทสุดความสามารถเพื่อให้คณะฯ เป็นเสาหลักให้แผ่นดินในเรื่องของการศึกษาทางด้านธุรกิจ ซึ่งสอดคล้องกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งมีวิสัยทัศน์ ว่าจะเป็นเสาหลักของแผ่นดิน

รองศาสตราจารย์ ดร.พสุ เดชะรินทร์

คณบดี