คณะบัญชีฯ จุฬาฯ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.พัชราวลัย ชัยปาณี รศ.ดร.ประจิต หาวัตร และผศ.ดร.จุฑาทิพย์ อัสสะบำรุงรัตน์

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.พัชราวลัย ชัยปาณี และ รศ.ดร.ประจิต หาวัตร
ในโอกาสที่ได้รับพระบัญชาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย
 
อีกทั้ง ผศ.ดร.จุฑาทิพย์ อัสสะบำรุงรัตน์ ในโอกาสที่ได้รับพระบัญชาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบของมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เพื่อให้การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการตรวจสอบของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
© 2019 Chulalongkorn Business School, All Rights Reserved