ภาควิชาการบัญชี

ภาควิชาพาณิชยศาสตร์
 

ภาควิชาสถิติ

ภาควิชาการธนาคารและการเงิน

ภาควิชาการตลาด

ผศ. ดร.เอกก์ ภทรธนกุล

Asst. Prof. Ake Pattaratanakun, Ph.D. (Cantab)

© 2019 Chulalongkorn Business School, All Rights Reserved