งดการฝึกงานหรือปรับเปลี่ยนรูปแบบการฝึกงาน

ประกาศ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง งดการฝึกงานหรือปรับเปลี่ยนรูปแบบการฝึกงาน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19
© 2019 Chulalongkorn Business School, All Rights Reserved